รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิศวกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561

16 Aug, 2018

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
รอบ 5 (การรับตรงอิสระ)
MORE NEWS