Update!!! เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : The rules of an equivalent high school standard test   

27 Nov, 2017
การเทียบวุฒิการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

Update!!! ประกาศการเทียบวุฒิ


หลักการ การเทียบวุฒิ
MORE NEWS